شهر دوستدار کودک

۱۷مرداد
عزم شیراز برای کسب عنوان شهر دوستدار کودک

عزم شیراز برای کسب عنوان شهر دوستدار کودک

محمدرضا نسب عبداللهی: ابراهیم گشتاسبی راد رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت: الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تحقق شهر دوستدار کودک در شیراز اجرایی می‌شود. ابراهیم گشتاسبی راد با اشاره به شعار دوره پنجم شورا و شهرداری شیراز مبنی‌بر “شیراز شهر سبز پایدار و مردم فرهنگ مدار”، اظهار کرد: در تمامی پروژه […]