1

کشف اشیای تاریخی در پاسارگاد

  • ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۸
کشف اشیای تاریخی در پاسارگاد

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻂفی ﺗﻮﻛلی فرمانده انتظامی پاسارگاد ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻣﻮﺭاﻥ اﻧﺘﻆﺎمی اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﻋﺒﻮﺭی ﺑﻪ ﻳک ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺸﻜﻮک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ﺩﺭ ﺑﺮﺭسی ﻫﺎی اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ۴۷ ﻗﻂﻌﻪ اﺷﻴﺎ و اﻗﻼﻡ ﻋﺘﻴﻘﻪ و ﻗﻴﻤتی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﺸﻒ، ﮔﺮﺩﻳﺪ.

سرهنگ توکلی با اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻆﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕی مبنی ﺑﺮ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩﻥ اﻗﻼﻡ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ است گفت: بنا به اظهار نظر کارشناسان اﻗﻼﻡ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩاﺭای اﺭﺯﺵ ﺗﺎﺭﻳخی و ﻓﺮﻫﻨگی اﺳﺖ ﻛﻪ به ﻫﺰاﺭﻩ اﻭﻝ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻣﻴﻼﺩ برمی گردد.

فرمانده انتظامی پاسارگاد اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﺭی ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘانی و ﺗﺎﺭﻳخی اﻋﺘﺮاﻑ ﻛﻪ ﭘﺲ اﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ برای ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮنی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیی ﺷﺪ.

برچسب ها

دیدگاه