تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 2 شوال 1442 Thursday, 13 May , 2021
0

رزرو تنها ۵ درصد هتل‌هاى فارس براى تعطیلات نوروز

  • ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۸
رزرو تنها ۵ درصد هتل‌هاى فارس براى تعطیلات نوروز

حدود دو سال است که گردشگری در کشور و استان فارس روی خوش ندیده است و تمام عوامل دست به دست هم داده تا تمام زیر ساخت های گردشگری روز به روز نابود شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،کمتر از دو روز دیگر وارد سال ۱۴۰۰ و قرن جدید می شویم.نوروز در پیش است و گرچه از یک سو، سفر با خودروى شخصى به شهرهاى نارنجى و قرمز و همچنین شهرهاى گردشگر پذیر مانند شیراز ممنوع اســت، اما ســفر از طریق تورهاى گردشگرى و با وســایل حمل و نقل عمومى ماننــد هواپیما و قطار به این شــهرها برقرار اســت.

از آن ســو، قیمت‌هاى بلیــت هواپیما نیز روند افزایشــى به خود گرفته اســت و در حال حاضــر و به عنوان مثال قیمــت میانگین پرواز از مبدا شیراز به شهرهاى تهران، مشهد، تبریز، آبادان، اهواز و بندرعباس بــه ترتیب برابر با ۵۳۰ ،۷۰۰ ،۸۵۰ ،۴۷۰، ۴۷۰ و ۴۵۰ هزار تومان است.

نرخی که چندان هم ارزان نیست و همان گونه که مشاهده مى شود، عملا کمتر بلیتى هست که قیمتش از ۴۵۰ هزار تومان کمتر باشد.

افزایـش تقاضا و نبـود عرضه کافى سـبب گرانى  است

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى اســتان فارس در گفت و گو با ایلنا با اشــاره به مصوبه ستاد ملى مقابله با کرونا مبنى بر ممنوعیت ورود به شــهرهاى نارنجى، قرمز و گردشــگرپذیر با خودروى شخصى و بلامانع بودن سفر تقاضا باهواپیما مى‌گوید: با توجه به این مســئله، قطعا براى ســفرهاى هوایى افزایش مى‌یابــد و همین عدم تناســب میان عرضه و تقاضا موجــب افزایش قیمت و گرانى بلیت هواپیما مى شود.

محمود فخرى ســپس با بیــان اینکه با توجه به دستورالعمل‌هاى پروتکل‌هاى بهداشتى، هر هواپیما  باید ۴۰ درصد ظرفیت خالى داشــته باشد، مى افزاید: ایــن قانون براى همــه ایرلاین‌ها الزامى اســت و هیچ شــرکت هوایى نمى‌تواند بیــش از ۶۰ درصد ظرفیت خود،بلیت بفروشــد.

فخرى با بیان اینکه در صورت تخلــف ایرلاین‌ها، مســافران مى‌توانند نســبت به این تخلفــات اطلاع رســانى کنند، یادآور مى شــود: همین اطلاع‌رسانى ها در خصوص تخلفات ایرلاین ها مى تواند مانــع از انجــام تخلف در فروش بیــش از ظرفیت ۶۰ درصدى پروازها شود.

۶۰ درصد آژانس‌هاى مسـافرتى شـیراز در سال گذشته تعطیل شد

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى فارس در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته ۶۰ درصد دفاتر خدمات مســافرتى در اســتان تعطیل شده اند،مى گوید: این تعطیلى به خاطرهمه گیرى کرونا و تعطیل بودن صنعت گردشــگرى رخ داد و هم اکنون تنها حدود ۴۰ درصد از این آژانس ها همچنان مشغول فعالیــت هســتند.

محمود فخرى در ادامه با اشــاره به مصوبه ســتاد ملى کرونا مبنى بر ضرورت انجام ســفر نوروزى از طریق تورهاى گردشــگرى مى افزاید: با این حال به نظر مى رســد دست کم بخشى از مسافرانى که از طریق هواپیما و تور به شهرها سفر مى کنند، به جاى اســکان در هتل ها، در منازل آشــنایان و اقوام سکنى گزینند.

به گفته فخرى، به همیــن خاطر، حتى اکنون، هتل هاى فارس از ظرفیت اشغال قابل توجهى برخوردار نیستند.

اقتصـاد گردشـگرى بـا انجام ۱۵ روز سـفر نوروزى احیاء نمى شود

محمــود فخرى با بیان اینکه ســفرهاى نوروزى از طریق تــور، نه تنها دردى را از گردشــگرى دوا نمى کند، مى افزاید: این ســفرها، حتى مســکنى براى درد گردشــگرى آســیب دیده از کرونا نیســت.

فخرى با بیان اینکه اقتصاد گردشــگرى در سال گذشــته شرایط نامناسبى داشته است، یادآور مى شــود: نمى تــوان خوشبین بــود که ایــن اقتصاد آســیب دیده در بیــش از یک ســال، در عرض ۱۵ روز مثل ســابق روى پاى خود احیا شــود، یا بتواند مجددا بایستد.

 خواب سنگین گردشگری فارس

شــرفى رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى فارس هم مى گوید: متاسفانه در حال حاضر بعضى از افراد و راهنمایان تور در شیراز براى گذراندن زندگى به مشاغلى مانند اسنپ، فروش زمین و مسکن و دلالى رو آورده اند.

وى با بیان اینکه میزان خسارتى که در دو ســال گذشته به صنعت گردشگرى کشور و استان وارد شده غیرقابل محاسبه است، ادامه مى دهد: اقدامات و اتفاقات ســال هاى گذشــته باعث شــده تا روزانــه میزان خســارت وارده بر صنعت گردشــگرى افزایش یابد.

سهراب شرفى در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه موضوعاتى مانند تحریم ها و …. گردشــگرى کشــور و استان را تحت تاثیر قرار داده بود، مى افزاید: اما شیوع کرونا سبب شد تا خسارت غیر قابل جبرانى به صنعت گردشــگرى وارد شود.

وى با اشاره به اینکه با توجــه به وضع موجــود بعید مى‌دانــم که صنعت گردشــگرى تا دو ســال آینده بتواند رونــق پیدا کند، بیان مى کند: غفلت و بى توجهى به زیر ســاخت‌هاى گردشــگرى در ایام کرونا باعث شده تا این صنعت روز به روز به قهقرا رود؛ به طوری که در این مدت هیچ تلاشى بــراى ایجاد و ترمیم زیر ســاخت ها در حوزه حمل و نقل، اســتاندارد ســازى هتل ها، و …. انجام نداده ایم.

وى با اشاره به اینکه در شرایط فعلى گردشگرى به خواب سنگینى فرو رفته است مى افزاید: متاسفانه در یکســال اخیر مسئولان هم همگام با شیوع کرونا از فعالیت در حوزه گردشگرى جا مانده اند.

شرفی مى گوید: در شرایط فعلى میزان خسارت وارده به صنعت گردشگرى را در اختیــار نداریــم، امــا کرونا به تمام زیر ســاخت هاى گردشــگرى وارد کرده اســت.

رئیس کمیسیون گردشــگرى اتــاق بازرگانى فــارس می گوید: آن قدر خســارت وارده بر صنعت گردشگرى در سال هاى گذشــته زیاد است که محاسبه آن نیاز به ماه ها زمان دارد.

هیچ افق روشنى براى گردشگرى فارس وجود ندارد

شــرفى با اشــاره به اینکه میزان خسارت وارده به گردشگرى استان فارس به مراتب بیشتر از دیگر استان ها است، مى گوید: با توجه به اینکه اســتان فارس نســبت به دیگر اســتان ها زیر ســاخت هاى بیشترى در زمینه گردشگرى دارد بنابراین در این بخش به مراتب بیش از دیگر استان ها متضرر شدیم.

عضو اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه هیچ افق روشنى براى گردشگرى استان فارس نمى بینم، ادامه مى دهد: متاسفانه دولت از بخش گردشگرى فاصله گرفته است و مســئولان تمام توجهشان به کسب درآمدهاى نفتى اســت.

رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه بخش اعظم راهنمایان تور در استان فــارس همچنان بیکارنــد، ادامه مى دهد: متاســفانه بعضى از افراد و راهنمایان تور در شیراز براى گذراندن زندگى به مشاغلى مانند اسنپ، فروش زمین و مسکن و دلالى رو آورده اند.

رزرو ۵ درصد از هتل هاى استان براى تعطیلات نوروزى

ســیادتان رئیس جامعه هتلداران اســتان فارس مــى گوید: در شــرایط فعلى تنها ۵ درصد از هتل هاى اســتان براى تعطیلات نوروزى رزرو شده اند.

وى با بیان اینکه در حال حاضر میزان ســطح اشــغال هتل هاى اســتان فارس حدود ۱۰ الى ۱۵ درصد است، مى گوید: تمام هتل هاى استان فارس مکلف شده اند تا با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از مسافران و مردم میزبانى کنند.

ســید حســن ســیادتان در گفــت و گو با ایلنا اشاره به اینکه طبق مصوبه ستاد کرونا مقرر شــده که تمام مراکز دولتــى مانند آموزش و پرورش، شهردارى و ….. اجازه اسکان به مسافران و مهمان نوروزى را ندارند، مى افزاید: تنها واحدهاى اقامتــى ماننــد هتــل هــا، مهمانپذیرهــا و .. که داراى مجــوز از ســازمان میراث فرهنگى هســتند مى تواننــد با رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى به مسافران اسکان دهند.

رئیس جامعه هتلداران اســتان فارس در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر معدود افرادى اقدام بــه رزرو هتل در اســتان کرده اند، مــى افزاید: در شرایط فعلى تنها ۵ درصد از هتل هاى استان براى تعطیلات نوروزى رزرو شده اند.

وى با بیان اینکه در ســال جارى مردم تنها از طریق حمل ونقل عمومى،هوایى،ریلى و …. مى توانند ســفر کننــد، مــى گویــد: در حــال حاضــر هیچ  گردشــگرى خارجى اقدام به اســکان در هتل هاى استان فارس نکرده است.

ســیادتان با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد از هتل هاى استان فارس از شیوع کرونا تاکنون دست از فعالیت کشــیده اند، ادامه مى دهد: این در حالى اســت که در شــرایط فعلى ۶۰ درصد از هتل هاى استان مشغول به فعالیت هستند.

گزارش: محمدرضا طاهری

برچسب ها

دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.