8

۱۰ ساله نه، انگار ۱۰۰ سال گذشته

  • ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۲

میزان تغییر قیمت خودروها در ایران طی ده سال اخیر نشان از یک اقتصاد به شدت بیمار و فروپاشیده دارد.

برچسب ها