5

مشارکت اقتصادی در فارس؛ مردان ۶۵ درصد، زنان ۱۶ درصد

  • ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۷:۱۱
مشارکت اقتصادی در فارس؛ مردان ۶۵ درصد، زنان ۱۶ درصد

نرخ مشارکت اقتصادی مردان در استان فارس طی سال ۱۳۹۵ بر اساس آمارها ۶۵٫۶ درصد بوده. این رقم برای زنان در مدت مشابه ۱۶٫۱ درصد اعلام شده.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فارس بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان کشور در سال ۱۳۹۵ بوده. نرخ نرخ مشارکت اقتصادی مردان در فارس نیز در سال گذشته در رتبه سیزدهم کشور بوده.

ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ شمار ﻣﯽ آﯾﺪ. نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نرخ فعالیت، عبارت است از نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار.

با توجه به تعریف ارائه شده مشخص می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیر فعال را نهفته دارد، وابسته است.

نرخ مشارکت اقتصادی پایین ﻧﺸﺎن از آن دارد که درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از جمعیت در سنین فعالیت در بازار کار حضور ندارند و در حقیقت از زمره ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج هستند اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اما در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ صحیح و اصولی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، به کارﮔﯿﺮی آن و نیز نابسامانی شرایط اقتصادی اﺳﺖ.

 

در سال ۱۳۹۵ نرخ مشارکت اقتصادی مردان کشور برابر با ۶۴٫۳ درصد است. پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی مردان مربوط به استان ‌های سیستان و بلوچستان (۵۵٫۲ درصد)، ایلام (۵۷٫۹ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۵۹٫۱ درصد) و بالاترین نرخ مربوط به استان‌های کردستان (۷۱ درصد)، آذربایجان غربی (۶۸٫۳ درصد) و بوشهر (۶۸٫۲ درصد) است.

همچنین بررسی نرخ مشارکت اقتصادی زنان کشور در سال ۱۳۹۵ گویای نرخ مشارکت اقتصادی ۱۳٫۲ درصدی زنان کشور در این سال است که اختلاف بسیاری را نسبت به مردان نشان می دهد.

در این سال پایین‌ ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان مربوط به استان ‌های قم (۷٫۲ درصد)، همدان ( ۸٫۹ درصد)، مرکزی (۱۰٫۵ درصد) و بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان مربوط به استان‌های فارس (۱۶٫۱ درصد)، ایلام (۱۶ درصد) و کهگیلویه و بویر احمد (۱۵٫۸ درصد) است.

نکته قابل توجه بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان جنوب کشور نسبت به دیگر نقاط کشور است. نکته دیگر آنکه در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در استان سیستان و بلوچستان در سطح پایینی قرار دارد اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان این استان در میان دیگر استان های کشور در رده چهارم قرار دارد.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به ویژه نرخ مشارکت اقتصادی زنان می تواند پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. در این میان عوامل مختلفی بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان تاثیر دارند که از جمله این عوامل باید به تغییرات فرهنگی و ارزشی در جامعه، نوع نگاه جامعه به زنان و مقوله کار و فعالیت اقتصادی و نیز مهیا شدن بسترهای لازم و نیز فرصت های بیشتر در بازار کار برای حضور هرچه بیشتر زنان در چرخه اقتصادی کشور اشاره نمود.

برچسب ها

دیدگاه