4

“غرض ورزی هیات تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری شیراز علیه شورای شهر”

  • 15 اسفند 1396 - 9:33

ابراهیم صبوری نایب رییس شورای شهر شیراز هیات تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری را به غرض ورزی علیه شورای شهر شیراز متهم کرد.

آقای صبوری گفت: خنده دار است هیات تطبیق موضوعی را که دو سال قبل شورای شهر سابق تصویب کرده, مورد تأیید قرار داده اما همین هیات، مصوبه شورای شهر کنونی را که مشابه مصوبه قبلی بوده، رد کرده.

برچسب ها

دیدگاه