6

مناطقی که در دوره قاجاریه از ایران جدا شد

  • ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۸:۴۴
  • منطقه زرد و سرخ شامل داغستان، گرجستان، ارمنستان، آران(جمهوری آذربایجان) و نخجوان در زمان فتحعلی شاه
  • منطقه سبز در زمان فتحعلی شاه
  • منطقه آبی در زمان محمد شاه
  • منطقه قرمز در زمان ناصرالدین شاه
  • بلوجستان پاکستان، زمان مظفرالدین شاه
  • منطقه خانقین(که در تصویر نیست) زمان احمدشاه

برچسب ها