8

مسیر شهری خنک در پیاده راه وکیل شیراز

  • ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۰

ایجاد مسیر شهری خنک در پیاده‌راه وکیل شیراز با نصب دستگاه مه پاش توسط شهرداری شیراز

بعد از ارگ کریمخان به سمت بازار وکیل